مقدمه :

شبکه های قدرت الکتریکی از ژنراتورها ، ترانسفورماتورها ، خطوط انتقال و توزیع و تجهیزات دیگر تشکیل میشوند. جریان های شدید متناظر با اتصال کوتاه در شبکه ها در صورتی که رله های حفاظتی و کلیدهای قدرت برای هر بخش از شبکه پیشبینی نشده باشند ، میتوانند به تجهیزات آسیب برسانند.معمولا اتصال کوتاه را خطا میگویند.بعضی از اشکالات دیگر به غیر از اتصال کوتاه نیز خطا تلقی میشوند.

 

به عنوان مثال ، نقص مسیر هدایت جریان بر اثر پارگی هادی نوعی خطاست. به طور کلی خطا مفهوم کلی تر داشته و علاوه بر اتصال کوتاه شامل اشکالات و شرایط غیر عادی دیگری نیز میگردد.

 

اتصال کوتاه نقصی است که سبب میشود جریان از مسیر اصلی خود منحرف شود.اتصالی به علت از بین رفتن مقاومت عایقی و یا برقرار شدن ارتباط الکتریکی بین فاز های مختلف و یا فازها با زمین بوجود می آید.معمولا امپدانس نقطه اتصال کم و مقدار جریان افزایش می یابد.

 

 

کتاب حفاظت سیستم های قدرت مجتبی خدرزاده :

 

 

در ابتدای این کتاب میتوانید مباحث پایه ای همچون حفاظت اصلی و پشتیبان ،انواع خطاها ، علت بروز خطا ،خطوط شعاعی با تغذیه یکسویه ، خطوط با تغذیه دو سویه ،قدرت انتخاب گری (تمایز) ،قابلیت اطمینان ، حساسیت ،پایداری را در سیستم های قدرت مطالعه کنید.

کتاب حاصل مجموعه ی نسبتا جامعی در حوزه ی حفاظت از سیستم های قدرت و انواع رله ها به حساب می آید که شامل سرفصل های زیر است :

فصل اول : مقدمه و کلیات

فصل دوم : مبانی عملکرد رله ها

فصل سوم : ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان

فصل چهارم : ساختمان داخلی رله ها

فصل پنجم : حفاظت جریان زیاد

فصل ششم : حفاظت ژنراتور

فصل هفتم : حفاظت ترانسفورماتور

فصل هشتم : رله جهت دار

فصل نهم : حفاظت دیستانس

 

‫1/5 ‫(1 نظر)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید